pokoje_krynica_morska pokoje_krynica_morska1 pokoje_krynica_morska2 pokoje_krynica_morska3

konkurs

Regulamin konkursu „Weekend nad morzem u GONI”, zwany dalej „Regulaminem”

§ 1

Organizator

 1. Organizatorem konkursu jest Kwatera Prywatna GONIA w Krynicy Morskiej ul. Gdańska 88 ,
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

§ 2

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zgłoszenie musi zawierać propozycję autorskiego hasła promującego Kwaterę Prywatną GONIA w Krynicy Morskiej.
 3. Wysłanie zgłoszenia konkursowego, o którym mowa powyżej jest jednoznaczne z wyrażeniem woli wzięcia udziału w konkursie i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 4. Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonywać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z powyższymi postanowieniami niniejszego regulaminu, staje się Uczestnikiem Konkursu.
 6. Osoba, która przystąpiła do Konkursu i została wytypowana jako zwycięzca, zostanie o tym powiadomiona mailowo i telefonicznie.
 1. Aby wziąć udział w konkursie należy polubić nasz profil na Facebooku  https://www.facebook.com/KrynicaMorskaNoclegi , udostępnić na swoim profilu zdjęcie konkursowe oraz wysłać zgłoszenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pod uwagę zostanie wzięte jedno zgłoszenie wysłane przez jedną osobę. Każde kolejne zgłoszenie wysłane przez tę samą osobę zostanie zignorowane.

§ 3

Zasady konkursu

 1. Konkurs trwa od 15 sierpnia 2014 r., godzina 12:00, do 5 września 2014, do godziny 12:00.
 1. Laureat konkursu zostanie wyłoniony spośród Uczestników Konkursu przez organizatora.
 1. Organizator wybierze jedno zgłoszenie spośród nadesłanych w czasie trwania konkursu.
 2. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 5 września 2014 roku na stronie internetowej www.pokoje-mierzeja.pl i https://www.facebook.com/KrynicaMorskaNoclegi

§ 4

Nagrody

 1. Zwycięzca Konkursu otrzyma  nagrodę- weekendowy  pobyt dla 2 osób  w Kwaterze Prywatnej GONIA w Krynicy Morskiej
 2. Nagroda zostanie przekazana w sposób ustalony ze Zwycięzcą po ogłoszeniu wyników, w sposób określony w niniejszym regulaminie.
 3. Terminy pobytu: 12.09- 14.09.2014. Nagroda przepada, jeśli nie zostanie wykorzystana w wyżej wymienionych terminach.

Pobyt  zaczyna się od 14:00( piątek), a kończy o 11:00( niedziela).

 1. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a także innych podmiotów niezależnych od Organizatora.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania nadesłanych prac na stronie http://pokoje-mierzeja.pl/
 1. Organizator nabywa własność prac nadesłanych przez Uczestników Konkursu oraz autorskie prawa majątkowe i prawa do artystycznych prac w zakresie opisanym poniżej. Nabycie na własność praw i nabycie autorskich praw majątkowych następuje z dniem dokonania wyboru laureatów. Nabycie autorskich praw majątkowych i praw do artystycznych prac następuje na polach eksploatacji wymienionych poniżej:
  1. utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach,
  2. wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,
  3. wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,
  4. wielokrotne publiczne odtworzenie, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju nośnikach,
  5. wielokrotne wystawianie i wyświetlanie, najem, dzierżawa, inne formy zezwalania na korzystanie,
  6. eksploatację w Internecie, na stronach www,
  7. wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych.
 2. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 3. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości przyznanej mu nagrody.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia Konkursu.
 5. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2014 roku

Kontakt z nami:

Małgorzata Gleb

82-120 Krynica Morska

ul. Gdańska 88

tel.kom. +48 501-338-008

gonia kwatera

Afryka ma niejednego słonia, Janów Podlaski słynie z pięknego konia, a Krynica Morska ma najlepszą kwaterę prywatną Gonia!!!